Eesti keeles

Bill of Lading või Sea Waybill

Bill of Lading e. konossement

Bill of Lading e. konossement (lüh. B/L) on multifunktsionaalne rahvusvahelises kaubanduses kasutatav dokument ja on seotud konkreetselt kaubavedudega merel.

Enamik merevedu käsitlevaid seadusi põhineb rahvusvahelistel konventsioonidel, mis reguleerivad veokirju: Haagi reeglid (1924), Haagi-Visby reeglid (1968) ja lõpuks Hamburgi reeglid (1978). Need konventsioonid loodi selleks, et toimida ühtsete eeskirjadena konossementide ja muude veodokumentide väljaandmiseks ning asjassepuutuvate osapoolte õiguste, vastutuse ja kohustuste määratlemiseks, kui nad osalevad kaubandustegevuses ja tegutsevad lepingute alusel.

B/L-l on kolm peamist funktsiooni:
1. See toimib lasti vastuvõtu kinnitusena,
2. See toimib omandit tõendava dokumendina,
3. See toimib veolepingu tõendina.

Kinnitus lasti vastuvõtmisest
Konossement töötab esmalt kviitungina saatja ja vedaja vahel. Kui kauba omandiõigus on üle antud kolmandale osapoolele, muutub see vedaja ja kolmanda poole vaheliseks lepinguks. Leping näeb ette, et vedaja peab loovutama veose õigustatud kaubaomaniku poolt vedajale tagastatud originaal konossemendi vastu.

Omandi õigust kinnitav dokument
Konossemente nimetatakse tihti kui „läbiräägitavaid”(negotiable), kuid õigem oleks neid nimetada „üle antavateks”, mis tähendab, et kauba omandiõigust saab ühelt osapoolelt teisele üle anda kuni kauba üleandmiseni. Kaubasaaja kellele on konossement on kinnitatud (endorsed) ja kelle käes on see sihtpunktis, on õigus last vastu võtta.

Konossemendi üleandmisel kolmandale isikule peab õigustatud omanik selle kinnitama. Kinnitus (endorsement) tehakse kirjutades konossemendile kellele kauba omandiõigus üle antakse ja allkirjastades see.

Veolepingu tõend
Nagu eelpool mainitud, on veokirjad tõendiks vedaja ja kliendi vahelisest veolepingust, mis lubab vedajal vedada kliendi lasti. Lepingus täpsustatakse nii kaubasaatja kui ka vedaja tingimused ja kohustused konkreetse kauba vedamisel.

Alati on soovitatav kõik kokkulepped kirjalikult fikseerida, et elimineerida võimalikud lahkarvamused veosega seotud vastutuse ja omandiõiguse osas igal ajahetkel ja kohas.

Mida konossement reguleerib?

Põhimõtteliselt on vedajal B/L -ga seoses kolm peamist kohustust:

1. Lasti korrektse kirjelduse tagamine,
2. Kaupade üle andmine selleks õigustatud isikutele ja õiges kohas,
3. Lasti eest hoolitsemine, kuni see on tema valduses.

Lasti korrektne kirjeldamine
B/L on enamikus rahvusvahelistes kaubandustehingutes alusdokumendiks ning tihti ostab tehingu kolmas osapool kauba vastavalt B/L-s näidatud lasti kirjeldusele. Seetõttu on ülioluline, et vedaja viitaks saatja poolt B/L-s esitatud mis tahes vale kirjeldusele. Kui vedaja seda ei tee, võtab ta saatja nimel vastutuse heauskse ostja ees.

Tänapäeval panevad vedajad sellest tekkiva võimaliku probleemi vältimiseks tihtipeale B/L-i märke "väidetavalt sisaldab" (‘said to contain’). Sel viisil ei saa nad veose vastuvõtmisel veose koguse ega kvaliteedi eest vastutada, välja arvatud juhul, kui kauba kaotsiminek või kahjustumine tekkis vedaja valduses olles.

Kaupade üle andmine selleks õigustatud isikutele õiges kohas
Isikul, kes esitab originaal B/L-i etteantud sihtkohas, on otsene õigus veose kätte saamiseks (kui midagi ei viita pahausksusele). Seejärel on vedaja, kes selle B/L-i vastu võtab, vabastatud igasugustest kohustustest, kuna ta on kauba kohale toimetanud ja seda ka juhul, kui peaks ilmnema, et veokirja esitaja ei olnud tegelikult õige kaubasaaja.

Vastupidi, kui vedaja vabastab veose ilma originaal B/L-i saamata, seab see ohtu tema positsiooni lasti seadusliku omaniku suhtes. Kui vedaja vabastab veose ilma B/L-i saamata, võib teda ohustada piiramatu vastutus, kaasaarvatud nõuded kaasnevate kahjude hüvitamiseks.

Samuti on nimetatud vedaja kohustus  - anda last üle selleks õigust omavale isikule - kaudselt tagatiseks Kaubasaatjale (müüjale), et tema kaupa ei anta enne üle, kui maksed kauba eest on tehtud, ning tagatiseks Kaubasaajale(ostjale), et makstes kauba eest tarne ka toimub.

Tema valduses oleva lasti eest hoolitsemine
Kohustus kauba eest hoolt kanda on sätestatud nii seadustes, kuid põhineb ka tervel mõistusel ja väärikal käitumisel. See kohustus seostub ka vedaja vastutusega tagada kauba nõuetekohane kirjeldus.

Mida B/L sisaldab?

Üldjuhul väljastatakse B/L kolmes originaal-eksemplaris ja see peab sisaldama järgmist:

• Andmed kaubasaatja, teavitatava poole (Notify - enamasti ekspediitor) ja kaubasaaja kohta
• Laadimissadam ja / või kauba kättesaamise koht (kus last antakse üle saatjalt vedajale)
• Lossimissadam
• Lõpp-sihtkoht ja kohale toimetamise koht
• Laeva nimi ja reisinumber
• Markeeringud ja numbrid nagu on näidatud saadetistel või konteineri numbrid
• kaubakirjeldus
• Kauba kvaliteet, kaasa arvatud kaal ja mõõdud
• Veotasu info (kui need tuleb lisada B/L-i)
• Vedaja allkiri

B/L praktikas

Näiteks teie ettevõte soovib osta kaupu Hiina tarnijalt. Tarnija toob kauba teie valitud vedajale (ekspedeerimisettevõttele) ja vastutasuks saab ta B/L-i kui kviitungi kauba üleandmisest. Kaubad laetakse laeva pardale ja on teel teie juurde.
Kui tarnija on kauba eest saanud kogu kokkulepitud summa, edastab ta teile B/L-i.
Kui soovite, on teil nüüd õigus veo ajal oma kaup edasi müüa kellele soovite, kinnitades (endorsing) B/L-i uuele omanikule.
Kui kaup saabub sihtkohta, peate teie (või uus omanik) esitama veokirja tagasi vedajale, et tõendada omandiõigust ja võtta vastu kaup.

Telex Release (Teleksi teate alusel vabastus)

Telex Release on päritolusadamas vedaja poolt sihtsadamale antud kinnitus, mis võimaldab veose vabastada ilma originaalset veokirja paberkandjal koopiat esitamata. Varem tehti seda teleksi teel, sellest ka nimi. Tänapäeval tehakse seda tavaliselt e-posti teel või laevaliini sisemise infosüsteemi kaudu.

Loomulikult on Telex Release'i kasutamine nii kiirem, kui ka lihtsam, kui saata B/L kulleriga kaubasaajale, et toimetada see sihtkohas vedaja esindajale tagasi. See võib mõnel juhul põhjustada viivitusi lasti kohale toimetamisel.

Tüüpiline olukord, kus Telex Release’ist võiksite kasu saada, on järgmine:
Olete oma tarnijaga kokku leppinud, et maksate kauba eest alles pärast selle teele saatmist (B/L on selle eest kviitung) kuid  Tarnija soovib säilitada kauba omandiõigust, kuni teie makse on laekunud ning te ei kavatse kaupa veo ajal kolmandale osapoolele müüa (st. teate, et olete ise kaubasaaja).
Sel juhul on mõistlik paluda oma tarnijal korraldada Telex Release, kuna see annab teile (kaubasaajale) lasti omandiõiguse üle ja te saate kauba kätte toimetada ilma, et teil oleks seda tarvis originaal B/L-i. Sel viisil hoiate kokku nii aega kui ka raha, võrreldes originaal B/L saatmisega.

Praktikas tagastab kaubasaatja originaalse veokirja vedajale laadimissadamas ja annab korralduse vedajal väljastada Telex Release. Seejärel teatab lastisadama esindaja lossimissadamas tegutsevale esindajale, et originaal B/L on vastu võetud ja selle alusel saabuva lasti saab nimetatud kaubasaajale välja anda ilma originaalset B/L esitamata.

Sea Waybill e. mereveokiri

Mereveokiri (Sea Waybill, Express Release) on dokument, mille vedaja annab kauba veoks võtmise vastu.
Mereveokiri on mitmes mõttes identne B/L-ga, kuid vähestes olulistes punktides on see ka põhimõtteliselt erinev. Järgnevalt käsitleme neid erinevusi.

Mereveokirja funktsioonid

Mereveokirjal on kaks funktsiooni:
  • Veolepingu tõend
  • Veose kviitung (vedaja ja saatja vahel)
Nagu näha, on mereveokirja eesmärk sama, mis B/L-l, kuid erinevalt B/L-st, mereveokiri ei toimi omandit tõendava dokumendina, mis on oluline erinevus.

Kuna see dokument ei ole omandit tõendav dokument, on mereveokiri võõrandamatu. See tähendab, et antud dokumendi alusel veetavat lasti ei saa üle anda (müüa) ja seetõttu saab veose välja anda ainult kaubasaatja poolt nimetatud konkreetsele kaubasaajale. Kui saatja soovib oma juhiseid muuta, tuleb kõik sellised taotlused esitada kirjalikult ja muutmine sõltub vedaja nõusolekust.

Sellest tulenevalt ei nõua lasti vabastamiseks vedajale mereveokirja esitamist. Kuna veose saab kohale toimetada ainult saatja määratud kaubasaajale, muutub vahetus niikuinii ebaoluliseks. Sellegipoolest on vedaja endiselt kohustatud veenduma kaubasaaja isikus, samas kui kaubasaaja peab saadetise vastuvõtmiseks oma isikut tõendama.

Millal kasutatakse mereveokirja?

Tavaline on B/L asemel mereveokirja kasutamine, kui kaubasaaja on kauba eest ette maksnud, st. enne kauba saatmist. Paljud tehingud tehakse mereveokirjade alusel ka siis, kui lastisaaja on saatjale teada, näiteks kui kaubad lähevad seotud ettevõtete vahel või kui saatja ja saaja usaldavad teineteist.

Mereveokirju kasutatakse sageli ka juhul, kui veo ajal ei eeldata kauba üleandmist (müüki). Sel viisil saadetakse kaubad otse määratud kaubasaajale ja lasti ei pea "vabastama", kuna mereveokirja kasutamisel B/L-e ei väljastata. See säästab märkimisväärselt nii paberimajandusele kulutatud aega, kui ka kullerteenustele kulutatud raha.

B/L või Sea Waybill – kumba kasutada?

Põhierinevus B/L ja mereveokirja vahel on see, et B/L on kaubeldav ja mereveokiri mitte.

Enamus vedude tellijatest, võiksid B/L asemel kasutada mereveokirja sest:
-       Kauba eest on ette makstud (tasu saadud)
-       Pole vaja veo toimumise ajal kaupa müüa

Kui need kaks ülaltoodud kriteeriumi on täidetud, kaotab B/L oma asjakohasuse ja pole tegelikult vajalik. Selle põhjuseks on asjaolu, et B/L tagab kauba eest tasumise enne kätte toimetamist ja ka selle, et kaup toimetatakse kauba õigusjärgsele omanikule (kui omandiõigus on veo ajal muutunud).

Sellisel juhul lihtsustab mereveokirja kasutamine originaal B/L-le alternatiivina protsessi - väldite originaaldokumentide edastamise kulusid ja vaeva.

Kui teie tarnija nõuab originaalse B/L-i väljaandmist ja te ei plaani kaupa transiidi ajal müüa, siis soovitame paluda saatjalt Telex Releas’i, mis teeb jällegi paberimajanduse ja dokumentide edastamise protsessi palju lihtsamaks.